وبلاگ گروه علوم تجربی راهنمایی رزمجومقدم

کمک به دانش آموزان دوره راهنمایی جهت فراگیری بهتر درس علوم تجربی

نمونه سوال علوم دوم بخش 2,3

1- (الف) جسم منير به چه جسمي مي گويند؟ (ب) منظور از جسم كدر چيست؟ ص25و26

2- خصوصيات تصوير در آينه تخت را بيان كنيد. ص31

3- قانون بازتاب نور را بيان كنيد. ص30

4- (الف) به چه آينه اي محدب يا كوژ گفته مي شود؟ (ب) خصوصيات تصوير در اين نوع آينه چيست؟ ص32و34

5- منظور از شكست نور چيست؟ ص34

6- (الف) طيف نور چيست؟ (ب) كدام طيف نور بيشتر تغيير مسير ميدهد؟ ص36

7- منظور از فاصله كانوني عدسي چيست؟ ص38

8- خصوصيات تصوير در عدسي واگرا چيست؟ ص39

9- دوره را با ذكر نماد ان تعريف كنيد. ص42

10- فركانس را با ذكر نماد آن تعريف كنيد. ص42

11- (الف) سرعت انتشار موج چيست؟ (ب) طول موج يعني چه؟ ص45

12- منظور از چشمه صوت چيست؟ ص47

13- انواع وسايل صوتي را نام ببريد. ص47

14- تفاوت موج هاي صوتي و الكترومغناطيسي چيست؟ (2مورد) ص49

15- موج هاي صوتي را بر حسب بسامد آن ها به چند دسته تقسيم مي كنند؟ (نام ببريد) ص48

16- منظور از امواج فروصوت چيست؟ ص48

17- كاربرد امواج فراصوت در پزشكي چيست؟ ص48

18- (الف) منظور از اترژي درون يك ماده چيست؟ (ب) وبه چه چيزي بستگي دارد؟ ص53

19- تفاوت دما و گرما چيست؟ ص54

20- (الف) منظور از گرماي نهان انجماد چيست؟ (ب) چه رابطه اي با گرماي نهان ذوب دارد؟ ص55

21- گرماي نهان ذوب را تعريف كنيد. ص55

22-تفاوت انتقال گرما به روش رسانايي با همرفت چيست؟ ص56و57

23- تفاوت انتقال گرما به روش رسانايي و تابش چيست؟ ص56و61

24- سه شرط لازم براي ايجاد جريان همرفتي چيست؟ ص60

25- در شوفاژ چند جريان همرفتي وجود دارد؟ نام ببريد. ص65

26- چرا لوله هاي سياه پشت يخچال هاي خانگي هميشه داغ است؟ ص67

27- تفاوت موتور اتومبيل و جت در چيست؟ ص69

28- مراحل يك موتور چهار زمانه را نام ببريد و در مورد آن شرح دهيد. ص68

29- چرا موشك به راحتي مي توانذ از جو زمين خارج شود؟ ص70

30- چند مورد از روش هاي غير مستقيم مطالعه زمين را نام ببريد. ص75و76

31- لايه هاي تشكيل دهنده زمين را به ترتيب از خارج به داخل نام ببريد. ص76

32- منظور از سنگ كره و نرم كره چيست/ ص76و77

33- مواد سازنده گوشته را نام ببريد. ص76

34- هسته بيشتر از چه عناصري ساخته شده است؟ ص76

35- كاني را تعريف كرده و دو مثال بزنيد. ص78

36- كاني ثانويه را تعريف كرده و سه مثال بزنيد. ص80و81

37- به چه جسمي متبلور گفته مي شود؟ ص81

38- منظور از سختي و جلاي يك كاني چيست؟ ص82و83

39- انواع سنگ هاي آذرين را نام برده و بگوييدتفاوت اصلي انها در چيست؟ ص84تا86

40- سنگ هاي آذرين بيروني چگونه تشكيل مي شود؟ يك نمونه نام ببريد. ص84تا86

41- (الف) منظور از رسوب چيست؟ (ب) ترتيب ته نشين شدن رسوبات را از ساحل به دريا نام ببريد. ص87

42- دو ويژگي برجسته سنگ هاي رسوبي را نام ببريد. ص89

43- سنگ هاي رسوبي چگونه تشكيل مي شوند يك مثال بزنيد. ص90و91

44- منظور از سنگ مخزن و ستگ مادر چيست؟ ص93

45- سنگ پوششي چيست؟ ص93

46- زغال سنگ چگونه تشكيل مي شود؟ ص94

47- سه مورد از كاربرد كاني ها در صنايع را بنويسيد. ص96 تا 


48- زاويه تابش چيست؟ ص30

49- فسيل در ميان كدام سنگ ها بيشتر يافت مي شود؟ ص 89

50- دو راه جلوگيري از اتلاف گرما در خانه چيست؟ 

51- از ميان دو عدسي محدب چگونه بدون لمس كردن بفهميم كدام محدب تر است؟ 

52- محدوده بسامد صداهاي قابل شنيدن براي انسان چيست؟ 

53- تفاوت ماسه سنگ وكنگلو مرا چيست ؟ 

54- دو سنگ رسوبي تبخيري نام ببريد.
+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 0:19  توسط N.Sarani  |